ОБЩИ УСЛОВИЯ
„ТРЪК ЕКСПО 2021”

I. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да попълни настоящата ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ и да я изпрати не по-късно от край- ния срок, упоменат в ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.
1.2. При разпределението и избора на площите за щандовете, предимство се дава по реда на получаване на заявките. На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се забранява да прехвърля цялата или част от наетите площи на трети лица без съгласието на ОРГАНИЗАТОРА.

1.3. Писмени молби за намаляване на потвърдените площи и щандове или отказ от участие се приемат, ако са постъпили не по-късно от 13.05.2020. След този срок изложителите трябва да заплатят цялата стойност на заявената площ, независимо дали ще ползват или не площите.
1.4. На изложителите се предоставят покани в зависимост от наета площ:

До 24 кв.м. – 5 бр.
До 49 м2 – 10 бр.
До 99 м2 – 15 бр.
Над 100 м2 – 20 бр.

1.5. Допълнителните услуги и оборудване, които се предоставят от ОРГАНИЗАТОРА са описани във формуляр за допълнителни услуги.

II. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И РАБОТНО ВРЕМЕ

Изложението ще се проведе в Международен Панаир Пловдив. Дати на провеждане: 10 - 12.06.2021 (четвъртък - събота).
Дати за монтаж: 06.06 - 08.06.2021 от 8:00 до 18:00 часа. Настаняване на изложители: 09.06.2021 от 8.00 до 20:00 часа. Откриване: 10.06.2021

Работно време за посетители: 10 и 11.06.2021 от 10:00 до 18:00 часа и 12.06.2021 от 10:00 до 16:00 часа. Работно време за изложители: от 9:00 до 18:30 часа.
Извозване на експонати: 12.06. 2021 от 17:00 до 18:00 часа и на 13.06.2021 от 8:00 до 11:00 часа. Демонтаж: 13- 14.06.2021 от 8:00 до 18:00 часа.

III. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ И УСЛУГИ

ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при настъпили липси през работното време на изложението. Матери- алите използвани за доизграждане и аранжиране не трябва да бъдат лесно запалими. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи инструкции за необходимите мерки за защита от пожари.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото на ОРГАНИЗАТОРА.

На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се предлагат и следните видове услуги, след предварителни писмени заявки. Резервации на хотели и настаняване;
Организиране на фирмени презентации;

В случай на анулиране или отлагане на изложението по форсмажорни обстоятелства ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност пред ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ за евентуални вреди.

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ се задължават да спазват сроковете на плащане, посочени в настоящите Общи условия. В случай, че сумите не са постъпили в посочената по-долу банкова сметка или платени в брой в указаните сроко- ве, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да анулира участието на ИЗЛОЖИТЕЛЯ.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ОРГАНИЗАТОРА обезщетение за щети, причинени от ИЗЛОЖИ- ТЕЛЯ върху имуществото на ОРГАНИЗАТОРА, възникнали по време на периода на изложението. Щетите се констатират с двустранно подписан протокол.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Всички спорове, възникнали между ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ОРГАНИЗАТОРА се решават чрез преговори. Ако не се постигне споразумение, спорът се отнася пред Арбитражния съд на БТПП, София, независимо от това дали седалището на фирмата е в чужбина или в България, чиито решения страните приемат за окончателни. Настоящият ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила след подписването му и изплащане на договорената сума.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава до 15.03.2020 г. да заплати стойността на ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ

Начин на плащане - по банков път, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC:BPBIBGSF
BG70 BPBI 8170 1600 2445 72 - BGN
Титуляр на сметката: Фернет България ООД

ИЗЛОЖИТЕЛ:.....................................                          ОРГАНИЗАТОР:..............................................

/подпис,печат/ /подпис,печат/

С подкрепата на:

Frotcom
PostBank

Медийни партньори

auto.offnews
mobile.bg
Fakti.bg
Sportal.bg
Novini.bg
autobild.bg
Auto Motor and Sport AMS
hidrive.bg
att-bg
http://www.Autoclub.bg
Traffic News
KATRA FM
ClubS1
Auto-Moto
auto-data.net
agrotv.bg
agri.bg
Agrozona.bg
Автобуси и микробуси
KMETA sait
economic-bg
Publix
сп. Фасилитис
frognews.bg
3-e News
ABC News
efir2.bg
сп. Твоят бизнес
travelnews.bg
TodayTech
Code Health TV
codefashion.bg
©2021 TruckEхро. All Rights Reserved! Web agency Kaya Pro Ltd.