Организация на тест-драйв зоната

 1. Тест-драйв се провежда 1 и 2 юни от 10:00 до 17:45 ч. , на 3 юни до 15.45 ч.. На 01.06. няма да се провежда тест-драйв в периода 11:45 – 12:30 ч., с оглед спокойното протичане на церемонията по откриване на изложението.
 2. Всеки желаещ да участва в организирания тест-драйв ЗАДЪЛЖИТЕЛНО попълва декларация преди да се качи в съответната машина.  Декларация в PDF формат.
 3. Не се допуска участие в тест-драйва на лица употребили алкохол или други упойващи/психотропни вещества, както и лица, които не притежават необходимата категория за управление на подобен тип МПС.
 4. Всеки тест-драйв ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се провежда със служител на фирмата-изложител.
 5. Достъпът на КАМИОНИ до пистата се осъществява след разрешение на упълномощения за целта служител на организаторите. До него следва да бъде поставено табло, на което да има актуална информация за автомобилите, намиращи се на пистата.
 6. Достъпът на КЛИЕНТИ до стоянките/спирки се извършва само по обозначените за целта пътеки. Клиентите следва да бъдат придружавани до и от стоянките/спирки от служител на съответната фирма.
 7. Качването и слизането на клиенти се осъществява ЕДИНСТВЕНО на обозначените за целта спирки.
 8. Първата спирка е за влекачи и камиони, а втората – за композиции. Двете стоянки/спирки следва да бъдат обозначени с различен цвят или цифри.
 9. Фирмите на полета от G1 до G8 имат право и през трите дни да позиционират по един камион/композиция през целия ден. Втори експонат от горните щандове – камион/композиция ще се допуска на пистата инцидентно, като за целта следва да се постави надпис /2 / на предното стъкло.
 10. В тест-драйва се допускат да участват и експонати от щандове Е1, Е2, Е3, С1
 11. При желание за провеждане на тест-драйв от другите участници в изложението, такъв може да се организира извън територията на летището, като това е отговорност на съответната фирма.